ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Γενικά 

Το ΚΔΒΜ2-Όμηρος, έχει αδειοδοτηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ως κέντρο κατάρτισης και εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης των επαγγελματιών χρηστών γεωργικών φαρμάκων, στην περιοχή της Αττικής.

Πληροφορίες για τη σχετική Νομοθεσία:

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 8197/90290/22-7-2013 (ΦΕΚ 1883/Β/2013) των υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έχει θεσπιστεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων (σε εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ).  Ένα μεγάλο μέρος της ανωτέρω ΚΥΑ (τα Κεφάλαια Ι και ΙΙ) αφορούν το σύστημα κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων και τη χορήγηση του σχετικού πιστοποιητικού.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΚΥΑ όλοι οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων υποχρεούνται να κατέχουν το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης από τις 26 Νοεμβρίου 2015 και μετά, προκειμένου να προμηθεύονται νόμιμα τα γεωργικά φάρμακα.

Πρέπει να τονιστεί, ότι η έννοια του «επαγγελματία χρήστη γεωργικών φαρμάκων» δεν ταυτίζεται απαραίτητα με τον «κατά κύριο επάγγελμα αγρότη». 
Επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων είναι αυτός που παράγει αγροτικά προϊόντα με σκοπό την πώληση σε τρίτους, ακόμα και αν έχει άλλο κύριο επάγγελμα.

Πιστοποιητικό γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων – Διαδικασία Εξετάσεων: 

Το πιστοποιητικό χορηγείται στους ενδιαφερόμενους έπειτα από τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις σε κέντρα πιστοποίησης γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.). 
Οι εξετάσεις θα γίνονται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, που αναμένεται να συγκροτηθεί σύντομα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης& Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ). 
Ο εξεταζόμενος θα καλείται να απαντήσει σε πενήντα (50) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής μέσα σε ορισμένο χρόνο και μέσω Η/Υ, σε αίθουσες εγκεκριμένων εξεταστικών κέντρων. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού απαιτείται η σωστή απάντηση σε 35 ερωτήσεις.

Οι επιχειρήσεις τροφίμων που υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP μπορούν ή να εφαρμόσουν τα προγράμματα του ΕΦΕΤ ή να αναπτύξουν προγράμματα σύμφωνα με το σύστημα που εφαρμόζουν.

Παράβολο εξετάσεων: 

Για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης, πρέπει να καταβληθεί στο ΥΠ.Α.Α.Τ., παράβολο:

  • Είκοσι πέντε ευρώ (25,00€), μέχρι τις 31 Αυγούστου 2015
  • Πενήντα ευρώ (50,00€), από 1 Σεπτεμβρίου 2015

Για την καταβολή του παραβόλου εξετάσεων προς το Υπουργείο, αναμένεται να εκδοθεί σχετική εγκύκλιος που θα καθορίζει την όλη διαδικασία. Εφόσον, από το Υπουργείο υπάρξουν μικρές καθυστερήσεις στην έναρξη των διαδικασιών πιστοποίησης, πιθανόν να παραταθούν και οι ημερομηνίες με τα χαμηλότερα παράβολα.

Διαδικασία Κατάρτισης & Πιστοποίησης:

Θα υπάρξει σχετική εγκύκλιος με την όλη διαδικασία όταν ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική εφαρμογή. Σύμφωνα με πληροφόρηση, από το Υπουργείο, αναμένεται μετά το Πάσχα.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τις 26 Νοεμβρίου 2015, η πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση περιορίζεται μόνο στα πρόσωπα που διαθέτουν το πιστοποιητικό.

Τέλος η υπηρεσία του Υπουργείου έχει ήδη εισηγηθεί την παράταση των ημερομηνιών για τα χαμηλά παράβολα.


ΟΝΟΜΑ*
ΕΠΩΝΥΜΟ*
ΤΗΛΕΦΩΝΟ*
E-mail:
ΝΟΜΟΣ*