ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το Κ.Δ.Β.Μ. 2 Όμηρος,

διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα για τις «Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων»    (ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007).

 

Περιγραφή:

Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας , την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων. Τα προγράμματα επιπέδου 1 αφορούν κατάρτιση απλών χειριστών σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.

Σε ποιους απευθύνεται:  

  • Σε όσους εμπλέκονται με τον χειρισμό τροφίμων

  Σε επιχειρήσεις που ασκούν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες: παρασκευή, μεταποίηση, παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, διακίνηση και προσφορά προς πώληση ή διάθεση τροφίμων. Απευθύνεται επίσης σε υπευθύνους εταιρειών που εμπλέκονται και σχετίζονται με την τροφική αλυσίδα (π.χ. εταιρείες συμβούλων, εταιρείες μυοκτονιών, κατασκευαστών εξοπλισμού, εταιρείες συσκευασίας κλπ.). 

Θεματικές ενότητες:

1. Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων

 2. Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών

 3. Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους

 4. Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων

 5. Το Εργασιακό Περιβάλλον

 6. Πρακτικές καθαρισμού

 7. Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών

 8. Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων

 

Η Διάρκεια του σεμιναρίου είναι 10 ώρες (5 ώρες / μέρα)

Κόστος συμμετοχής: 70 €

  • Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση Εκπαίδευσης ΕΦΕΤ
  • Το κόστος συμμετοχής προκαταβάλλεται στο ΚΔΒΜ Όμηρος
  • Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ

ΟΝΟΜΑ*
ΕΠΩΝΥΜΟ*
ΤΗΛΕΦΩΝΟ*
E-mail:
ΝΟΜΟΣ*